ОБЩИ УСЛОВИЯ, GDPR

Запознайте се с общите условия за ползване на електронния ни магазин - приемането им е необходимо условия за да можете да пазарувате в магазина

 

 

 І. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „ЗОГРАФОВ И СИН“ ООД, гр. София, бул. Цар Борис III № 428А, Район Витоша, ЕИК 202988840, представлявано от Любомир Зографов наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на платформата за електронна търговия www.zografovart.com наричана по-долу zografovart.com.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика: „ЗОГРАФОВ И СИН
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Цар Борис III № 428А
 3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: гр. София, бул. Цар Борис III № 428А
 4. Данни за кореспонденция: office@zografovart.com, телефон +359887 697 228
 5. Вписване в публични регистри: ЕИК 202988840
 6. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.zografovatr.com

 1. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност 202988840

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 3. zografovart.com e платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет zografovart.com, чрез която Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в платформата стоки, включително следното:

 1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Доставчика и използване на допълнителните услуги  за предоставяне на информация;
 2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 3. Да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от в платформата zografovart.com ;
 4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори чрез платформата zografovart.com  електронни средства за разплащане.
 5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от Доставчика в платформата zografovart.com ;
 6. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика в платформата zografovart.com чрез интерфейса на страницата на, zografovart.com достъпна в Интернет;
 7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформата zografovart.com в Интернет;
 8. Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

Чл. 4. Доставчикът в платформата zografovart.com организира доставянето на стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват с Доставчика в платформата zografovart.com договор за покупко-продажба на стоките, на адрес zografovart.com Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика в платформата.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът в платформата zografovart.com се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки. Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора Доставчика в платформата zografovart.com

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика на платформата zografovart.com възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в платформата zografovart.com и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в платформата zografovart.com

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът в платформата zografovart.com  се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

ІV. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА zografovart.com

Чл. 7. (1) За да използва zografovart.com  за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, с което се счита, че е приел настоящите общи условия.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика в платформата zografovart.com , съобразно посочената в него процедура.

(3) С попълване на данните си в потребителската кошница и натискане на бутона "Поръчай", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя поръчка по електронна поща. Създава се акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

(5) При извършване на регистрацията или поръчката Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията или поръчката си.

 1. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 8. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика в платформата zografovart.com за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от доставчиците в платформата zografovart.com стоки.

(2) В случаите на поръчка на стоки без извършване на регистрация от страна на Ползвателя, последният приема тези общи условия в момента на доставката. Счита се, че Ползвателят е приел настоящите общи условия с приемането на доставката на стоките.

Чл. 9. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба на стоките в платформата zografovart.com по следната процедура:

(1) Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата zografovart.com

(2) Избиране на една или повече от предлаганите от Доставчика в платформата zografovart.com  стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка.

(3) Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на Ползвателя като страна по договора.

(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката;

(5) Избор на способ и момент за плащане на цената.

(6) Потвърждение на поръчката;

 1. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 10. (1) Доставчикът и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

(2) Доставчикът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

(3) Правата на Ползвателите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.

Чл. 11. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

Чл. 12. Ползвателят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

VII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 13. Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в zografovart.com, може да се направи извод, че са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

Чл. 14. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика в платформата zografovart.com са определени в профила на всяка стока в платформата zografovart.com

(2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в платформата zografovart.com в профила на всяка стока в платформата zografovart.com

(3) Стойността на пощенските или транспортните разходи, не включени в цената на стоките се определя от Доставчика в платформата zografovart.com и се предоставя като информация на Ползвателите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

(4) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя посредством в механизмите в платформата zografovart.com

(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й в платформата zografovart.com преди сключването на договора за покупко-продажба.

(6) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата zografovart.com  или електронна поща.

Чл. 15. (1) Потребителят се съгласява, че доставчиците в платформата zografovart.com  имат право да приемат авансово плащане за сключените с Потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2)  В случай, че стойността на поръчката на Потребителя е равностойна или надвишава 3 000 лв., плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на Доставчика.

Чл. 16. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката от Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в платформата zografovart.com /виж по долу/ Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна по долу и в Приложение № 2 към тези общи условия.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

 1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си;
 3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 4. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

(3) Когато доставчикът в платформата zografovart.com  не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в платформата zografovart.com  на адрес Приложение № 1 към тези общи условия.

(4) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от потребителя , без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора и върнал стоката във вида в който я е получил. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.

(5) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки се приспадат от сумите за възстановяване по ал. 4, освен в случаите, когато потребителят организира сам и за своя сметка връщането на стоките. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.

(6) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика в платформата стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

(7) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика чрез стандартния формуляр за отказ от договора, достъпен на адрес в платформата zografovart.com и в Приложение № 1 към тези общи условия.

(8) Когато доставчикът в платформата zografovart.com  не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на Потребителя докато не получи стоките. В тези случаи стоката трябва да бъде върната на адрес гр. София, бул. Цар Борис III № 428А

 (10) Независимо от горните хипотези, Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид, който позволява последващата й продажба, В случай на нарушен търговски вид на стоката, Доставчикът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид.

(11) В случай на упражняване на правото на отказ по този член, счита се че Потребителят е упражнил и право на отказ по отношение на бонус съдържанието, принадлежащо към стоката.

Чл. 17. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика в платформата zografovart.com

(2) В случай че Потребителят и Доставчикът в платформата zografovart.com не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е до 25 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез платформата zografovart.com . Обикновено доставката се осъществява в рамките от 5 до 10 работни дни след поръчка.

(3) Ако Доставчикът в платформата zografovart.com  не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.

Чл. 18. Доставчикът в платформата zografovart.com  се задължава да спазва всички изисквания, установени в българското законодателство относно етикетирането, рекламата и продажбата на хранителни добавки.

VIII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 19. (1) Доставчикът в платформата zografovart.com  може да организира доставката и предаването на стоката на Ползвателя от съответен куриер в определения при сключването на договора срок.

(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът организира доставката и предаването в разумен срок.

Чл. 20. (1) Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика в платформата zografovart.com

(2) Ако Ползвателят не уведоми Доставчика в платформата zografovart.com съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията.

Чл. 21. Доставчикът в платформата zografovart.com не се задължава да осигурят необходимия сервиз за стоката.

Чл. 22. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон и Закона защита на потребителите.

 1. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 25. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика на платформата zografovart.com , за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели.

(2) Доставчикът в платформата zografovart.com  и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:

А) след изричното му уведомяване от Доставчика в платформата zografovart.com  и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или

Б) след публикуването им на сайта на Доставчика в платформата zografovart.com  и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;

В) с изричното му приемане от Ползвателя чрез профила му в сайта на Доставчика в платформата zografovart.com

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика в платформата, zografovart.com  във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 26. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес zografovart.com заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 27. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика в платформата zografovart.com  се прекратяват в следните случаи:

 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
 • в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в платформата zografovart.com . В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

Чл. 28. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва платформата zografovart.com  в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

XII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 29. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност доставчиците в платформата zografovart.com  и Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 30. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 31. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

(2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателят в процеса на използване или неизползване на zografovart.com и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.

(3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.

(4) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в платформата zografovart.com

Чл. 32. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.

XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 33. (1) Ползвателят и Доставчикът в платформата с zografovart.com е задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

(2) Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 34. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика в платформата zografovart.com и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 35. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 36. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 37. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на zografovart.com

 

Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Стандартни указания за отказ:

 1. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.
 2. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.
 3. Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките.
 4. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите на контактните данни, посочени на zografovart.com  и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата на адрес Зографов и син ООД гр. София, бул. Цар Борис III №428А или на електронната поща office@zografovart.com ).
 5. Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. Можете също така да попълните и подадете по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт zografovart.com  Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.
 6. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

 

 1. Действие на отказа.
 2. Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас,  (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването по посочена от вас банкова сметка; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас.
 3. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно
 4. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. Разходите се очаква да не надвишат приблизително сумата за доставката или стандартната куриерска услуга.
 5. Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

Допълнителна потребителска информация вижте на zografovart.com

 

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ GDPR

Защитата на личните данни и опазването на личната и финансовата информация на нашите

клиенти е приоритет за „Зографов и син“ ООД. Поради това обработваме

Вашата информация изключително въз основа на приложимото законодателство, а именно:

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година

(по-известен като GDPR), Закона за защита на лични данни (ЗЗЛД), Закона за електронния

документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ) и Закона за електронната

търговия (ЗЕТ).

 1. КОЙ ОБРАБОТВА И НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

„Зографов и син“ ООД, ЕИК 202988840(АДМИНИСТРАТОР)е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Цар Борис III, № 428А

тел.02/9571033; 0887 697 228; 0887 524 694

е-mail: office@zografovart.com

Уебсайт:https://zografovart.com

„Зографов и син“ ООД е администратор на лични данни по смисъла чл.4, параграф 7 от Регламент 2016/679.

Можете да се свържете с нас на горепосочените адрес, телефони и електронна поща.

 1. ВИДОВЕ ДАННИ, КОИТО ОБРАБОТВАМЕ

„Зографов и син“ ООД обработва следните видове лични данни:

- две имена,

- телефонен номер,

- адрес за доставка на пратка, в случаите, когато изпращаме такава;

- електронна поща;

- местожителство /град/село/;

- ЕГН, когато Ви издаваме фактура;

III. ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТКА

„Зографов и син“ ООД обработва Вашите лични данни на основание чл. 28, параграф 3 от Регламент 2016/679 във връзка с чл. 6, параграф 1б от GDPR, а именно:

- чл. 6 , параграф1, б. „а“ от GDPR - Вие сте дали съгласие за обработване на Вашите

лични данни за целите на директния маркетинг – рекламни, търговски съобщения,

промоции, оферти, анкети и др. Данните обработвани на това основание са: две имена,

ел.поща, телефон, местоживеене, потребителски профил.

- чл. 6 , параграф1, б. „в“ от GDPR - обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо АДМИНИСТРАТОРА, като задължения за счетоводно отчитане на търговската дейност и др. Данните обработвани на това основание са: две имена, ЕГН, телефонен номер, адрес за доставка.

- чл. 6 , параграф1, б. „е“ от GDPR - обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на АДМИНИСТРАТОРА, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете. Данните обработвани на това основание са: две имена, телефон за връзка, ел.поща.

 1. ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКАТА

А/ С цел сключване или изпълнение на договор за доставка на стоки, предлагани от АДМИНИСТРАТОРА:

- Идентифициране на клиент при поръчка;

- Идентифициране на получателя на пратката/на стоката;

- Доставка на поръчка;

- Актуализиране на Вашите лични данни;

- Обслужване и отговор на клиентски оплаквания/запитвания/заявления по чл. 15-22 от

Регламент 2016/679/жалби;

- Плащане на суми по приети поръчки;

- Извършване на обработка от обработващи данните - възлагане, отчитане, приемане,

разплащане.

Б/ В изпълнение на свои законови задължения, „Зографов и син“ ООД

обработва данните Ви за следните цели:

- Издаване на фактури, изготвяне на детайлизирана справка, когато това е предвидено в

индивидуалния договор на клиента;

- За извършване финансово-счетоводна обработка на договора с клиента и за данъчно –

осигурителен контрол от съответните компетентни органи.

В/ За целите на легитимните интереси на „Зографов и син“ ООД, а именно:

- проследяване на изпълнението на всяка доставка;

- обезпечаване на всички въпроси, свързани с рекламации;

Г/ За маркетингови цели:

- анализ на потребителското търсене и поведение;

- изпращане на съобщения за промоции, оферти, анкети,

- изпращане на рекламни и/или информационни съобщения.

 1. МЕТОД НА СЪБИРАНЕ НА ДАННИТЕ

„Зографов и син“ ООД обработва само данни, които са предоставени от нашите клиенти доброволно. Това означава, че всеки клиенти носи отговорност да не предоставя данни на трети лица в нарушение на техните права за защита на личните данни, тъй като „Зографов и син“ ООД няма достъп до тези лица и няма практическа възможност да контролира дали клиентите ни предоставят данни на трети лица с тяхно знание и съгласие, дадено съгласно законовите изисквания. Ето защо, всеки субект на данни носи пълна лична отговорност, ако ни предостави данни на трето лице без негово знание или без да получи съгласието му при изпълнение на изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни, включително по отношение на имената, телефоните и адресите на получателите на пратките, предоставени ни от клиент. Всеки субект на данни носи пълна лична отговорност, ако ни предостави умишлено неверни данни.

VII. КЪДЕ СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ

Данните, които събираме от Вас, се съхраняват в рамките на Европейското икономическо

пространство ("ЕИП") при спазване на националното и европейско законодателство и по специално РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април

2016 година (по-известен като GDPR).

VIII. КОЙ ИМА ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ ДАННИ

„Зографов и син“ ООД не предоставя личните Ви данни на трети страни без законово или договорно основание, както и не разпространява данни в трети страни и международни организации, извън границите на ЕС и ЕИП.

Предоставя се на:

- Банките, обслужващи плащанията, извършени от Вас;

- Лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери – правни, счетоводни,

одиторски, в т.ч. принудително събиране на вземания и др.;

- Държавни административни органи – НАП и др., когато е приложимо в предвидени от

закон случаи.

IX.СРОК НА ОБРАБОТКА И СЪХРАНЕНИЕ. УНИЩОЖАВАНЕ НА ДАННИ

След изпълнението на конкретна доставка или след даването на Вашето съгласие, Вашите

лични данни се съхраняват в следните срокове:

- 10 г. за счетоводни документи, считано от началото на годината, следваща годината ,

в която е издаден счетоводния документ - две имена, ЕГН, адрес.

- 5 години от изпълнение на конкретна доставка, с оглед проследяване на

изпълнението на всяка доставка и обезпечаване на всички въпроси, свързани с

рекламации и съдебни претенции - две имена, телефонен номер, адрес за доставка,

ел.поща и потребителски профил.

- 1 г. от получаване на съгласието – за ел. поща за изпращане на търговски и рекламни

съобщения, информационни материали, анкети и др.

Унищожаването на личните данни се извършва при спазване на разписана процедура за това,

съгласно вътрешните документи на „Зографов и син“ ООД.

 1. МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

„Зографов и син“ ООД е предприел широк кръг от технически и

организационни мерки за защита на Вашите лични данни срещу загуба или други форми на

незаконна обработка в съответствие с чл. 32 от Регламент 2016/679.

Личните данни са достъпни само за тези лица, които имат нужда от достъп, за да изпълняват

своята работа във връзка с предоставяне на услугите ни. Тези лица са обучени и

оправомощени по съответния начин.

 1. КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА
 2. Право на достъп:

По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които

съхраняваме, основанието, целите, сроковете за обработка и съхранение, предоставени ли са

на обработващ лични данни, унищожени ли са и т.н.

 1. Право на коригиране:

Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни,

включително допълване на непълни лични данни.

 1. Право на изтриване /право „да бъдеш забравен“/:

Имате право да изтриете всички лични данни, обработвани от „Зографов и син“

ООД по всяко време, освен когато обработването е необходимо за поне една от следните

цели, а именно:

 1. a) за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

б) за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото

на Съюза или правото на България;

в) за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически

изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Регламент 2016/679,

доколкото съществува вероятност правото на изтриване да направи невъзможно или

сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване или

г) за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 1. Право на ограничение

Имате право да поискате „Зографов и син“ ООД да ограничи обработването на

Вашите лични данни при следните обстоятелства:

 1. a) точността на личните данни се оспорва от субекта на данните, за срок, който

позволява на администратора да провери точността на личните данни;

б) обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да

бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;

в) администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването,

но субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на

правни претенции;

г) субектът на данните е възразил срещу обработването съгласно чл. 21, параграф 1 от

Регламент 2016/679,в очакване на проверка дали законните основания на администратора

имат преимущество пред интересите на субекта на данните.

 1. Право на преносимост:

Когато „Зографов и син“ ООД обработва Вашите лични данни по

автоматизиран начин на основание Вашето съгласие или на основание договор, имате право

да получите копие от Вашите данни в структуриран, широко използван и пригоден за

машинно четене формат, прехвърлени на Вас или на друга страна. Това включва само

личните данни, които сте ни предоставили.

 1. Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес:

Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на

легитимния интерес на   „Зографов и син“ ООД. Ние няма да продължим да

обработваме личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни

основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни

искове.

XII.УПРАЖНЯВАНЕ НА ВАШИТЕ ПРАВА

Ние се отнасяме много сериозно към защитата на личните данни, поради което имаме екип за

обслужване на клиенти, който обработва Вашите заявки във връзка с горепосочените права.

Винаги можете да се свържете с тях на следните контакти:

02/9571033; 0887 697 228; 0887 524 694

е-mail: office@zografovart.com

Вашите искания следва да отправите в писмен вид в свободен текст до АДМИНИСТРАТОРА

Моля да имате предвид, че когато исканията ви са явно неоснователни или прекомерни, по специално поради своята повторяемост, можем:

 1. да наложим такса, като вземем предвид административните разходи за предоставяне на

информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или

 1. да откажем да предприеме действия по искането.

Ще положим разумни усилия, за да уважим искането ви в рамките на 30 дни от получаване

на вашата молба. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като

се взема предвид сложността и броя на исканията.

XIII. ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ

По всяко време имате право да оттеглите съгласието си за обработка на Вашите лични данни

само за тези цели и този вид лични данни, необходими за постигането на конкретните цели,

които обработваме на основание чл. 6, параграф 1, б. „а“ от GDPR, подробно описани в

раздел III и IV от настоящата политика, както и в Политиката за бисквитки.

В случай, че желаете да оттеглите дадено от Вас съгласие за обработка, то можете да

подадете писмено такова на посочения по-горе мейл или да последвате активната връзка,

XIV.СИГНАЛИ ЗА НЕРЕДНОСТИ И ЖАЛБИ

Ако смятате, че сме нарушили правата ви във връзка с личните ви данни, както и че е налице

риск от нарушение сигурността на Вашите лични данни, можете да подадете сигнал на

следните контакти:

02/9571033; 088706970228; 0887524694

е-mail: office@zografovart.com

Упражняването на горните права не Ви лишава от правото на жалба.

Можете да подадете такава до надзорния орган на България - Комисията за защита на

личните данни. Повече информация можете да намерите на адрес: www.cpdp.bg.

 

Протоколните, корпоративните и персоналните подаръци имат личен характер и основно правило на „ЗОГРАФОВ И СИН“ е да не оповестява имената и поръчките на клиентите си без тяхно изрично съгласие.

Нашите изделия са предназначение за ценители на изящните изкуства и хора, които могат да се наслаждават на специалните моменти в живота. Винаги се радваме и сме благодарни, ако доволен клиент се съгласи да сподели в по-широк кръг (например в писмена препоръка или публикация на нашия Интернет сайт) своите впечатления от ползването на наш продукт или ефекта, ако е подарил продукт на „ЗОГРАФОВ И СИН“ на скъп близък човек или важен партньор.

Всички личните данни, които клиент предоставя в процеса на поръчка и изработка, се съхраняват от „ЗОГРАФОВ И СИН“ в стриктно съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни в Република България.