ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

I. ВЪВЕДЕНИЕ

 

          1.1 Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между „Зографов и Син“ ООД с ЕИК 202988840, със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Витоша“, п. код 1619, бул. „Цар Борис III“ № 428 А, представлявано от Управителя Любомир Зографов, (наричано по-долу „Зографов и син“, „ние” или „наш”), от една страна, и Потребителите, от друга страна, посещаващи нашия уеб сайт: Zografov and Son (zografovart.com) и закупуващи предлаганите чрез него продукти, изработвани ръчно и по заявка от нас. Можете да се свържете със „ЗОГРАФОВ И СИН“ ООД по следните начини:

            (1) чрез телефон:  +359 887 697 228;

            (2) чрез имейл:  office@zografovart.com

            (3) чрез писмо до адрес:  гр. София, бул. "Цар Борис ІІІ" № 428А; 

            (4) чрез формата за контакт в Сайта;

          1.2 Настоящите Общите условия представляват правно обвързващ договор между Зографов и син и съответното физическо лице - Потребител (наричани общо „Страните“), чието приемане и спазване представлява задължително условие за използването на уебсайта и закупуването на продукти от него.

          1.3 За нашите клиенти юридически лица („Професионалисти“), ползващи услугите и продуктите, предлагани в Сайта, Общите условия се прилагат ограничено. За тази категория клиенти настоящите Общи условия може да не предвиждат или да ограничават онези права, предвидени за потребители физически лица, които правят заявки за лична непрофесионална употреба. Разпоредбите, в които изрично е посочено, че са относими за потребители,  не се прилагат за клиентите професионалисти. Ако е посочено, че конкретна клауза се отнася за всички “Клиенти” или “Купувачи”, без изрично посочване, че са относими само за потребители, това означава, че разпоредбата е приложима както за клиенти потребители, така и за клиенти професионалисти.

          1.4 В случаите при които клиент е извършил заявка чрез сайта, приема се, че е налице сключен договор за покупко-продажба от разстояние между Страните, при който се прилагат настоящите Общи условия. С извършването на заявки през сайта, Вие се съгласявате, че информацията във връзка със сключения договор може да бъде изпращана по имейл.

 

II. ДЕФИНИЦИИ

 

„Посетител“ е всяко физическо лице, което използва Сайта по какъвто и да е начин, включително като го разглежда или се регистрира в него.

„Потребител“ е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

„Професионалист“ е всяко физическо, юридическо лице или друго правно образувание, което използва Сайта по какъвто и да е начин, включително като го разглежда, регистрира се в него и/или закупува продукт или услуга чрез заявка в Сайта с професионална цел.

„Клиент“ е всяко физическо или юридическо лице, направило заявка на стока или услуга в Сайта, независимо дали е потребител или професионалист.

 „Търговец”, „Продавач“ е Zografov & Son и търговското дружество "ЗОГРАФОВ И СИН" ООД.  

„Акаунт“, „Профил“ представлява раздел в Сайта, формиран от имейл адрес,  парола и лични данни на потребител или клиент търговец, който им позволява да използват услугите на Сайта, в случаи, в които за използването им се изисква акаунт и или да разглеждат свои заявки. 

„Сайт“, “Електронен магазин”, “Tърговец”, “Продавач”, “Zografov & Son ”, “Магазин”, “Уебсайт” означава интернет страница, находяща се на следния уеб адрес: www.zografovart.com, както и всяка страница в социалните мрежи или интернет, свързана по някакъв начин с Zografov & Son.

„Стоки“, “Продукти” са всички артикули в магазина, представляващи движими вещи, които са индивидуализирани с подробно описание и/или цветно изображение, имат посочена цена и или производител.

„Услуги“ са всички услуги в магазина, които не представляват стоки и са индивидуализирани и имат цена. 

„Договор”, „Договор от разстояние”, „Заявка”, „Заявка” обхваща всички случаи, при които се сключва договор между Zografov & Son и клиент чрез един или няколко от следните методи: i) заявка по пощата; ii) заявка чрез интернет (сайт, електронна поща, социални мрежи, платформа); iii) заявка по телефон или факс.

„Ваучер”/ „Промокод” е издаван от Zografov & Son документ на електронен носител, със срок на валидност 6 месеца, освен ако друго не е посочено в сайта и в обявлението на ваучера, който може да бъде:

 1. Ваучер срещу заплащане от клиента - в този случай ваучерът се издава след заплащане на стойността от клиента, като той представлява инструмент, при който съществува задължение за Zografov & Son да бъде приет в определени срокове като заплащане или част от заплащане за предоставяне на стоки или услуги и за който стоките или услугите, които ще се предоставят, или имената на лицата, които евентуално ще ги предоставят, са обозначени върху самия инструмент или в свързаната с него документация, включително в реда и условията за ползване на въпросния инструмент.
 2. Ваучер като подарък от Zografov & Son за нови или лоялни клиенти - в този случай ваучерът се издава по преценка на Zografov & Son или по силата на рекламна кампания, като с него получателят може да използва отстъпка от цени на стоки и услуги, предлагани в Сайта за определен период и при посочени във ваучера или в обявата за него условия.

 

III. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

          3.1 Достъпът до Сайта с цел регистрация на заявка или регистрация на профил е позволен за всяко лице, което посещава страницата. Регистрацията като потребител в Сайта е по желание на посетителя. 

          3.2 Сайтът си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е потребител до реализиране на заявка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на продавача по какъвто и да е начин. При това положение право на клиента е да се обърне към отдел „Връзки с клиенти“ на Сайта чрез формата за контакт или на посочените в раздел II от настоящите Общи условия координати, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. Сайтът не носи отговорност за каквито и да е вреди, които клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение.

          3.3 Сайтът може да публикува рекламна или промоционална информация за стоките и/или услугите и/или за предлаганите от него промоции на Сайта за определен период от време, посочен в конкретната кампания.

          3.4 Zografov & Son полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в Сайта. Въпреки това, като се имат предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, Zografov & Son уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.

          3.5 Всички стоки, включително тези в промоция/намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в Сайта. Някои обяви и оферти са обвързани с минимално или максимално количество, което може да бъде закупено от един клиент. Ако това е приложимо, това е подробно описано в индивидуалното предложение.

          3.6 В сайта може да се съдържат линкове, интернет връзки към други сайтове. Zografov & Son не носи отговорност за политиката на поверителност и условия за ползване на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

          3.7 С оглед факта, че всички продукти, предлагани на сайта, са ръчно изработени, в това число по конкретна заявка от Клиент, изображенията на продукти, поместени в Сайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата стока/услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на стоките или услугите в сайта (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации и т.н.) да не отговарят изцяло на външния вид на съответната стока, а да дават обща представа за качеството на работа на Зографов и син и за вида на готовия продукт.

 

IV. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

 

     4.1 Извършване на заявка чрез Сайта:

 

          4.1.1 Клиентът заявява желанието си да поръча стока/услуга чрез Сайта, като заяви продукт по електронен път, като това е възможно с или без регистриран в Сайта профил. Няма пречка да направите заявка и по телефон или чрез електронна поща, като в този случай ще получите електронно съобщение на посочен от Вас електронен адрес. След потвърждаването на Общите условия, заявката Ви ще се счита за извършена.

          4.1.2 При заявка на продукт чрез Сайта, клиентът има право да избере вида на стоките или услугите, както и количеството им според предложените на Сайта възможности. Възможно е системата да изиска от Вас избор и на други характеристики (например цвят), ако избраните продукти/услуги са в различни вариации.

          4.1.3 След като сте избрали продуктите/услугите, които желаете от уебсайта, както и тяхното количество, следва да ги добавите в потребителската кошница, избирайки бутон „Заяви“ или друг аналогичен бутон. Клиентите имат възможност да заявят неограничен брой от продуктите, налични на Сайта.

          4.1.4 Преди завършване на заявката ще Ви бъде предоставена възможност да изберете условията за доставка, а така също и да въведете промо код, гарантиращ отстъпка, ако такъв е наличен.

          4.1.5 Ще бъдете задължени да предоставите и данни, без които не е възможно да изпълним договора. Такива данни обикновено са имена, адрес за доставка (при заявка на стоки), телефон и електронен адрес, а за клиенти търговци - наименование на фирма, ЕИК, ДДС номер, управител, както и данни за фактура – ако изисквате такава.

          4.1.6 Клиентът декларира, че всички данни, които е предоставил на Zografov & Son във връзка с заявката, са верни, пълни и точни към датата на изпращането на заявката. При последваща промяна на тези данни Клиентът трябва да уведоми Zografov & Son в 3-дневен срок от съответната промяна. Ако не стори това, приема се, че клиентът е с данни, каквито е въвел при заявката. Разходи в резултат на променени данни, като например повторна доставка, се покриват от клиента.

          4.1.7 След като сте се уверили в съдържанието и данните на заявката, клиентът следва да натисне бутон “Заяви” или друга аналогична възможност. С изпращането на заявката клиентът разрешава на Zografov & Son да се свърже с него чрез посочените от Клиента данни за контакт, когато това се налага във връзка с направената заявка, нейното доставяне или сключения договор. На този етап от заявката, но преди нейното завършване, Сайтът указва на клиента, че е налице задължение за плащане.

 

     4.2 Потвърждаване на заявката от страна на Zografov & Son

 

          4.2.1 При направена заявка от страна на Клиент, Сайтът изпраща уведомление до потребителя по имейл или на адрес, което служи за потвърждение на направената заявка.

          4.2.2 При постъпила заявка, Зографов и Син се свързва с Клиента, за да уточни детайлите на заявката и индивидуалните изисквания на клиента по отношение на заявения продукт/и. С оглед допълнителните уточнения по заявката Зографов и Син потвърждават или отказват, чрез уведомление, изпратено до някои от посочените от Клиента данни за контакт, изпълнението на заявката.

          4.2.3 До момента на уведомяване по т. 4.2.2 по-горе, Zografov & Son има правото да не достави част или всички стоки или да не изпълни част или всички услуги от заявката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При това положение единствената отговорност на продавача при неизпълнение е да върне евентуално получената предварително цена на стоката или услугата, без да дължи обезщетение за неизпълнението.

 

     4.3 Влизане в сила на договора

 

          4.3.1 Договорът за покупко-продажба от разстояние между продавача и Клиента се смята за сключен от момента на даване на потвърждение от страна на Зографов и Син по смисъла на т. 4.2.2.

          4.3.2 Договорът за покупко-продажба, сключен между клиента и Zografov & Son, се състои от настоящите Общи условия и всякакви допълнителни договорки между продавача и клиента във връзка с конкретната заявка.

          4.3.3 Когато даден продукт се изработва по заявка на потребителя или с оглед неговите индивидуални изисквания разпоредбите на чл. 50 – 56 от Закона за защита на потребителите за правото на отказ на потребителя от договора от разстояние или от договора извън търговския обект не се прилагат.

          4.3.4 В случай че Потребител е заявил продукт, така както същият е показан на сайта, без да заявяват индивидуални изисквания, има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от Закона за защита на потребителите, в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на продукта от Потребителя или трето лице.

 

V. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

 

     5.1 При продажба на стоки, собствеността на стоките се прехвърля от Zografov & Son на клиента с предаването на стоките на клиента или на трето лице, намиращо се на адреса за получаване и след извършване на плащането от клиента, ако стойността не е платена предварително.

     5.2 Предаването на стоката се удостоверява с подписа на клиента или на третото лице или представител на клиента върху транспортния документ или разписката, предоставен/а от куриера.

     5.3 Рискът от загуба или увреждане на стоката е върху клиента считано от момента на предаване на стоката от куриера на клиента или трети лица. Ако куриерът е избрано от клиента лице, рискът е върху клиента от момента на предаване на стоката от Zografov & Son на превозвача. Във всички случаи при констатиран транспортен дефект клиентът е длъжен да информира Zografov & Son в сроковете и при условията на т. 7.4. от настоящите Общи условия.

 

VI. ПЛАЩАНЕ

 

     6.1 Цените на стоките и услугите, обявени в Сайта, са крайни.

     6.2 Цената, начинът на плащане и срокът за плащане са посочени във всяка заявка. Почти всички продукти, предлагани от Zografov & Son, предполагат наличие на индивидуална изработка, което налага и авансово плащане на част от дължимата за изделието сума (депозит) като гаранция за заявката. Депозитът може да заплатите по начините, изброени в т. 6.8. от Общите условия. При неприемане на поръчан продукт, който вече е изработен съгласно индивидуалните Ви изисквания, депозитът остава в полза на Zografov & Son, като неустойка.

     6.3 Заявки на продукти, предлагани от продавача, на стойност над 1 000 лв. няма да могат да се плащат при доставката, а следва да се заплащат по банков път. В случаите, в които е необходимо заплащане на депозит по дадена заявка, това е описано в страницата на конкретния продукт.

     6.4 Zografov & Sonще издаде на клиента фактура за поръчаните стоки или услуги въз основа на информацията, предоставена от клиента. Когато последният не е посочил, че желае фактура, Zografov & Son или куриерът предоставя единствено фискален бон и/или разписка за извършената продажба при полученото в брой плащане съгласно действащото законодателство.

     6.5 В случай на плащания чрез paypal или други подобни платежни системи или плащания по банков път или с карта (когато такива възможности са налични), продавачът не носи отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от клиента по повод транзакцията, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от български лева (BGN).

     6.6 Плащането с карта към Сайта се приема като международно плащане от банките в България и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид транзакции някои банки или други институции начисляват допълнителни такси. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Купувача. Затова Zografov & Son препоръчва на своите клиенти да направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания или такива чрез банка, за продукти и услуги, продавани от Сайта.

     6.7 Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство, в случай че се изисква такава. Това той може да направи при извършване на заявката или по-късно чрез съобщение до продавача. С цел правилното съставяне на фактурата за съответната заявка, Клиентът е длъжен своевременно да актуализира данните в профила си, ако е регистриран, или в заявката си, в случай че същата е направена без регистрация. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната заявка, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна.

 

     6.8 Заявки от сайта могат да бъдат заплащани по следния начин:

 

          6.8.1. в брой с наложен платеж (за заявка на стоки) – в този случай стойността на поръчаните стоки и доставката (освен ако не е безплатна) следва да се заплати от клиента, от посочено от него трето лице или негов представител на куриера, извършващ доставката, в момента на получаване на стоката срещу фискален бон, предоставен от последния; при избран такъв метод се начислява допълнителна такса “наложен платеж”; плащания се приемат и в брой при доставка от друг превозвач или собствен на продавача транспорт, като в този случай клиентът получава касов бон за извършеното плащане;

          6.8.2. по банков път - в този случай стойността на поръчаните стоки и/или услуги и доставката (освен ако не е безплатна), следва да се заплати  от клиента или от избрано от него трето лице по банкова сметка на продавача, като плащането се счита за завършено, едва след като същото бъде потвърдено и съответната сума постъпи по банковата сметка на Zografov & Son;

          6.8.3. с дебитна или кредитна карта (виртуален ПОС терминал) - в този случай стойността на поръчаните стоки и/или услуги и доставката (освен ако не е безплатна), следва да се заплати от клиента или от избрано от него трето лице чрез системата за плащане на партньора ни, указан в етапа на плащане. Клиентът бива препращан директно и автоматично към Сайта на оператора, където платецът следва да въведе данните на своята карта (номер на картата), нейната валидност, титуляр, както и последните 4 цифри от номера ѝ (CVC/CVV код за сигурност), като тези данни се предават към системата на оператора на платежни услуги, за потвърждение на транзакцията. Плащането се счита за завършено, едва след като клиентът се съгласи с условията на оператора и системата регистрира успешно плащането и сумите бъдат заверени в сметката на Zografov & Son. С предоставянето на необходимите данни, клиентът или трето лице платец се идентифицира, потвърждава размера на плащането и нарежда сметката на картата да бъде задължена със сумата на плащането и да бъде преведена по сметката на Zografov & Son. Zografov & Son не получава каквито и да е данни за Вашите кредитни или дебитни карти. Клиентът няма право да оспорва плащане, потвърдено чрез въвеждане на коректна парола за идентификация, CVC/CVV код за сигурност, персонална секретна парола за 3D идентификация или друга парола/код за идентификация или плащане, потвърдено с въвеждане на 6-цифрен код за достъп до мобилното приложение.

          6.8.4. с ваучер при условията на т. 6.9. от настоящите условия.

          6.8.5. в брой, на място в обекта на Zografov & Son;

 

Внимание! Почти всички продукти, предлагани от Zografov & Son, предполагат наличие на индивидуална изработка, което налага и авансово плащане на част от дължимата за изделието сума (депозит) като гаранция за заявката. Депозитът може да заплатите по начините, изброени по-горе. При неприемане на поръчан продукт депозитът остава при Zografov & Son като неустойка.

 

     6.9 Плащане с ваучер

 

          6.9.1 Zografov & Son в определени случаи издава ваучери на определена стойност, която се заплаща от клиента при заявка на ваучера. Тези ваучери могат да се използват при условията и сроковете, посочени в самия ваучер. Ако друго не е посочено в конкретния ваучер или обявата за него, то ваучерите на определена стойност могат да се използват в 6-месечен срок от заявката и издаването, еднократно и спрямо стоки и услуги, предлагани в сайта, които не са в промоционална кампания и които са на стойност равна или по-висока от стойността на ваучера. При покупка на стоки или услуги на стойност, надвишаваща заплатената сума за ваучера, клиентът се задължава да заплати на продавача разликата при условията и сроковете, валидни за стандартни покупки и според избрания от клиента метод на плащане при избора на конкретната стока или услуга. При покупка чрез ваучер на стоки или услуги с по-ниска стойност, разликата не се възстановява на клиента и не може да се прехвърля в бъдеще за други покупки през сайта. Същото се отнася и ако в посочения срок ваучерът не бъде използван от Вас. Ако ваучерът не е поименен и друго не е посочено, то същият може да се използва от всяко лице, което го притежава.

          6.9.2 Zografov & Son в определени случаи издава ваучери, които гарантират отстъпка при покупка на стоки или услуги от сайта. Ваучерите от подобен тип се предлагат от магазина безплатно за клиента, тоест като подарък за клиенти, закупили стоки или услуги над определена стойност или при промоционална кампания (например при първа регистрация, първа заявка или друго). Отстъпката, на която получателят на ваучера има право, е посочена в определен процент или като конкретна стойност. Тези ваучери могат да се използват при условията и сроковете, посочени в самия ваучер. Ако друго не е посочено в конкретния ваучер или обявата, то ваучерите, гарантиращи отстъпка, могат да се използват в 6-месечен срок от заявката и издаването, еднократно и спрямо стоки и услуги, предлагани в сайта, които не са в промоционална кампания и които са на стойност, по-висока от тази посочена във ваучера (пример: ако във ваучера е посочено, че същият гарантира на получателя отстъпка в размер на 10 % от избрани стоки или услуги и че може да се използва единствено при заявки на стойност над 1000 лв., това означава, че може да използвате ваучера и гарантираната с него отстъпка за покупки, надхвърлящи 1000 лв., тоест 1000.01 лв. или повече). Ако ваучерът не е поименен и друго не е посочено, то същият може да се използва от всяко лице, което го притежава. Ваучерът не може да бъде преиздаден като парична стойност. 

          6.9.3 Всички предлагани ваучери не могат да бъдат преиздавани като парична стойност и не подлежат на отказ, връщане или замяна. Ако върнете продукт или услуга, заплатени с ваучера, в случай че връщането е законосъобразно и се осъществи в периода на валидност на ваучера, то прилагат се условията по т. 8.2. от Общите условия.

 

VII. ДОСТАВКА НА СТОКИ

 

     7.1 Начин на доставка

 

          7.1.1 Zografov & Son се задължава да доставя поръчаните и закупени стоки сам или чрез куриерска фирма до адрес, посочен от клиента или до офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на клиента. Възможна е и доставка на място в ателието на Zografov & Son и вземане на стоката директно от клиента. Доставката до адрес се реализира до врата на сградата (партер). Някой продукти в сайта може да бъдат предлагани единствено с доставка до офис на куриер, но не и до адрес, посочен от клиента.

          7.1.2 В случай, че клиентът е регистриран в Сайта и в профила си има запаметени повече от един адрес, доставката ще бъде изпратена на този, който е посочен като основен.

          7.1.3 Zografov & Son обикновено изпраща заявена от клиент стока посредством предпочитана от търговеца куриерска компания, като клиентът в определени случаи има право по време на заявката да избере кое куриерско дружество да изпълни доставката, както дали същата ще бъде до негов офис или до врата на посочен от клиента адрес.

          7.1.4 Заплащането на цената за доставка, когато не е уговорено друго, се извършва заедно със заплащане на цената на заявката, като моментът на плащане може да бъде различен според избрания от клиента начин на заплащане съгласно т. 6.8. от настоящите Общи условия.

          7.1.5 Zografov & Son извършва доставката на стоките и предоставянето на услугите само на територията на България. За доставки до други държави в Европейския съюз или до трети държави, Zografov & Son предлага своите стоки и услуги в други, подходящи за целта платформи с обяви, описани на подходящия за това език. В случай че клиент желае конкретна стока да му бъде доставена до адрес извън територията на България, същият следва да се свърже със Zografov & Son за допълнително уточняване на детайлите на заявката, в това число срок и разходи за доставка.

 

     7.2 Цена за доставка

 

          7.2.1 Цената за доставка на стоки, заявени от Zografov & Son, се калкулира автоматично преди клиентът да завърши своята заявка. В определени случаи цената за доставка е фиксирана, независимо от броя артикули, като това изрично е посочено в Сайта и/или в конкретната обява.

          7.2.2 Цената на доставката зависи от избрания куриер, размера и обема на пратката, адреса за доставка. За точно изчисляване на стойността на доставката прегледайте заявката си, където данните за цена на доставката се визуализират, преди да финализирате заявката. В случай че не е възможно предоставянето на крайна цена за доставка към момента на финализиране на заявката, на страницата се визуализира начина на изчисляване на цената за доставка.

          7.2.3 Zografov & Son има право да предвиди, че цена за доставка не се дължи от клиента в случай на заявка над определена стойност. Това обстоятелство ще бъде посочено в сайта и при извършване на заявка.

          7.2.4 Ако друго не е посочено в обявата на избраната стока прилагат се следните условия и цени на доставка:

 

 

     7.3 Срок на доставка

 

          7.3.1 Заявки на стоки от Zografov & Son се приемат 24 часа в денонощието, включително в почивните дни и на официалните празници. Приетите заявки се обработват и изпращат чрез куриер в рамките на 1-3 работни дни от потвърждението за заявката по т. 4.2.2. Обикновено уговаряме по-дълъг срок за изработка и доставка (10-15 работни дни), когато продуктът не е наличен в склад и ако е заявена индивидуална услуга (например: гравиране).

          7.3.2 Максималният срок на доставка на стоки в рамките на Република България е 20 работни дни от датата на потвърждение от продавача по т. 4.2.2., че заявката ще бъде изпълнена, освен ако не сме уговорили друго.

          7.3.3 Срокът на доставка се удължава съответно с броя на почивните дни при заявки в петък, събота, неделя и по време на официални празници. Моля имайте предвид, че стандартният срок за доставка не важи за всички предлагани стоки. За стоките, за които има по-голям срок на доставка, това е отбелязано в обявата на самия продукт.

          7.3.4 Zografov & Son си запазва правото едностранно да удължава срока за доставка с до 7 работни дни, като уведоми клиента за това, както и да удължава сроковете с повече от 7 работни дни с изричното съгласие на последния.

          7.3.5 Zografov & Son не носи отговорност за забава на доставката, поради независещи от Zografov & Son обстоятелства, като например забавяне от страна на куриера, извършващ доставката, забрана от държавен орган, извънредни или форсмажорни обстоятелства, непреодолима сила по чл. 306 от Търговския закон.

          7.3.6 Zografov & Son има право едностранно да удължи срока за доставка или да откаже доставка на стоки или услуги в случаите, при които заявката е заявена с плащане чрез банков превод, виртуален ПОС/карта и плащането не е заверено по сметката на продавача.

 

Доставка до адрес на клиента- пратката се изпраща в срок до 1 работен ден от обработване на заявката Ви до посочен от Вас адрес. Доставката се изпълнява до входа на сградата/партер.

Доставка до офис на куриер- пратката се изпраща в срок от 1 работен ден от обработване на заявката Ви;

 

*Hяĸoи нaceлeни мecтa (пoвeчeтo ceлa и няĸoи гpaдoвe) ca cъc cпeциaлeн peжим нa дocтaвĸa oт cтpaнa нa ĸypиepcĸитe компании („пo гpaфиĸ“).  Ще бъдете информирани от нас при наличие на подобни обстоятелства.

*При отказ от заявка в 14-дневния срок и при избрана първоначална доставка до адрес на клиента, то клиентът плаща куриерските разходи както за първата доставка, така и за доставката за връщане на продукта.

 

     7.4 Преглед за явни и видими дефекти при доставка

 

          7.4.1 При извършване на доставка на стока, заявена от Zografov & Son, клиентът се задължава внимателно да я прегледа лично или чрез трето упълномощено от него лице, приемащо същата.

          7.4.2 При констатиране на външни видими дефекти – евентуални повреди като надраскване, напукване, следи от удари и други щети, установени при доставка, клиентът или третото лице следва да не приема стоката, като посочи писмено причината за неприемането или ако я приеме - да подпише протокол за щети в присъствието на куриера, в който протокол се описват констатираните дефекти и незабавно, не по-късно от 72 часа от доставката, да уведоми Zografov & Son за проблема.

          7.4.3 Когато доставените стоки явно не съответстват на поръчаните от клиента и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, клиентът има право в срок от 72 часа да поиска от Zografov & Son доставената стока да бъде заменена със съответстваща на заявката стока.

          7.4.4 Уведомяването може да стане чрез който и да е от контактите на продавача, посочени в Раздел I от настоящите Общи условия, или чрез формата за контакт в уебсайта.

          7.4.5 При постъпило уведомление за явен дефект по предходните алинеи Zografov & Son ще замени увредената/несъответстващата стока най-късно в срок до 14 дни, освен в случаите, при които не е налична стока от същия вид, за което Zografov & Son ще информира клиента своевременно и ще договори условията за замяна. Ако подмяна не е възможна, то ще пристъпим към действия съгласно раздел I

 

     7.5 Приемане на пратката

 

          7.5.1 При приемане на доставката от клиента или трето лице без забележки, всички и всякакви последващи претенции за външни видими дефекти на получената стока се явяват неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворени. В случай че стоката е приета и не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на стоката и/или клиентът не уведоми незабавно в срок до 72 часа от доставката Zografov & Son на посочения в Сайта телефон/имейл/адрес, приема се, че стоката не страда от забележими несъответствия и клиентът губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажба.

          7.5.2 Горепосоченото не отменя правото на потребителя да предяви рекламация по раздел IX, ако са налице основания за това и не освобождаваZografov & Son от задължението му да предлага стоки и услуги, съответстващи на договора за продажба и да предоставя на потребителите правата, произтичащи от законовата гаранция.

          7.5.3 При отказ да се приеме доставката, без да е налице основателна причина за това, потребителят дължи всички разходи по направената доставка, които включват цена на куриерски услуги и опаковка.

          7.5.4 При предаване на стоките клиентът или трето лице, приемащо доставката на посочения от клиента адрес, е задължен да подпише придружаващите документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е извършило заявката, но приема стоката при доставка на посочения от клиента адрес за доставка.

 

     7.6 Неприемане на пратката и неоснователен отказ

 

          7.6.1 В случай, че клиент или посочено от него лице не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, Zografov & Son ще приеме това за неоснователен отказ от поръчката и се освобождава от задължението си да достави заявените стоки, а клиентът губи възможността поръчаните от него стоки да му бъдат доставени.

          7.6.2 Zografov & Son запазва правото си да изпрати на посочения от клиента електронен или физически адрес уведомление за непотърсена пратка, както и да претендира разходите за доставка и връщане на стоката/стоките. Zografov & Son и клиентът се съгласяват, че уведомлението, когато е изпратено по електронен път, ще се счита за получено от деня на неговото изпращане от страна на Zografov & Son, без да е необходимо уведомлението да е подписано с електронен подпис.

          7.6.3 В горепосочените случаи клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като обаче поема всички разходи за доставка. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението. Zografov & Son се освобождава от задължението за доставка, в случай че поръчана стока вече не е налична.

          7.6.4 В случаите по т. 7.6.2. клиентът дължи на  Zografov & Sonзаплащане на сумата за доставка и връщане на стоката в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, освен ако в уведомлението не е посочен друг срок.  

 

VIII. ПРАВО НА ОТКАЗ И НА ЗАМЯНА НА ПРОДУКТ

 

Настоящият раздел се отнася единствено за потребители, с изключение на т. 8.9., приложими и за потребители, и за клиенти професионалисти

 

     8.1 Срок на право на отказ и право на замяна

 

          8.1.1 В срок от 14 дни от сключване на договора (поръчката), когато е заявена услуга, респективно в срок от 14 дни от получаване на стоката - при заявка на стока, потребителят има право се откаже от заявката на стоката/услугата от Сайта, без да посочва причина или мотив за това и без да дължи неустойки или други обезщетения на Zografov & Son, освен разходите за нейното връщане, а и за първоначалното изпращане на стоката, когато изпращането по желание на потребителя е извършено до посочен от него адрес, а не до офис на куриера. Потребителят разполага с това право, в случай че е поръчал продукта, така както същият е предлаган от търговеца. В случай че продуктът е изработен по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания (например за гравиране), разпоредбите на чл. 50 – 56 от Закона за защита на потребителите за правото на отказ на потребителя от договора от разстояние или от договора извън търговския обект не се прилагат. В случай че продуктът и или опаковката са увредени повече от обичайното, Zografov & Son има право по реда на чл. 35 да удържи съответна сума за намалената стойност на стоките от сумата, подлежаща на възстановяване, която не може да надхвърля стойността на стоката.

          8.1.2 Когато потребителят упражни правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, всеки допълнителен договор се прекратява автоматично, без потребителят да дължи каквито и да е разходи, обезщетения и/или неустойки, с изключение на разходите, предвидени в т. 8.1.1., вр. с т. 8.6. от настоящите Общи условия.

          8.1.3 Правото на отказ не се прилага при поръчка на стоки, съдържащи персонален елемент (гравирано име, послание или друго, възложено от клиента). Правото на отказ не се прилага и при заявка на стоки, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от Zografov & Son  и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ (например изделия от злато, сребро или други метали). Отказ не се допуска и за заявки на стоки, които предполагат извършването на услуга (изработка, гравиране или друго), когато по изричното съгласие на потребителя изпълнението на услугата е стартирало . Правото на отказ не се прилага и във всички случаи, обхванати в чл. 57 от Закона за защита на потребителите.

         8.1.4 Срокът за отказ от поръчка, когато същата съдържа много стоки, доставяни в различни дни, е 14 дни, считано от датата, на която потребителят или трето лице, посочено от него, влезе във владение (получи) последната стока от поръчката;

     8.2 Ако упражните право на отказ от поръчка, съдържаща продукт, заплатен с ваучер по т. 6.9. от общите условия и в случай че са налице условията на настоящия раздел за уважаване на отказа, то прилагат се следните условия:

 

          8.2.1 ако отказът е упражнен в срок до 14 дни от получаване на стоката, сумата, която е заплатена посредством ваучера (стойността на ваучера) се възстановява на потребителя в сроковете и по реда на т. 8.5. и следващите от настоящия раздел. Настоящата разпоредба се отнася и за суми, които потребителят е доплатил за стоката, ако се е наложило доплащане. Ако потребителят пожелае, Zografov & Son може да преиздаде ваучер за заплатената стойност, който може да се използва в срок до 6 месеца от издаването му, освен ако не е посочено друго.

          8.2.2 ако отказът е упражнен в периода след 14-тия ден от доставката на стоката, то тогава Zografov & Son няма да приеме отказа и ваучер няма да бъде преиздаден, респективно сумата, платена за заявката, няма да Ви бъде възстановена.

     8.3 Уведомяване за отказа

          8.3.1 Уведомяването от потребителя, че се отказва от договора или че желае да замени получения продукт с друг от същия вид (при клиенти потребители), следва да стане в срока по т. 8.1.1., по някой от посочените начини:

 • чрез обаждане на телефоните за контакт с Zografov & Son ;
 • чрез имейл на електронния адрес на Продавача в свободен текст;
 • чрез писмо с обратна разписка на адреса на Zografov & Son в свободен текст;
 • чрез попълване и изпращане до Zografov & Son на Стандартен формуляр за отказ по образец, наличен по-дол;

          8.3.2 Потребителят може, но не е задължен да използва Стандартния формуляр за отказ или замяна по образец, както следва:

 

До "ЗОГРАФОВ И СИН" ООД, ЕИК 202988840, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Цар Борис ІІІ" № 428А, е-mail: office@zografovart.com

 

Адрес за връщане на поръчки:

гр. София, бул. "Цар Борис ІІІ" № 428А

 

 

            СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

 

            С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

            Артикул:………………………………………/вид на продукта/артикулен номер/

            Размер: ............................................................/ако е приложимо/

            Стоката е поръчана на …………………........ /посочва се датата на поръчката/

            Стоката е получена на …………………....... /посочва се датата на доставката/

            Стоката е поръчана от………………………/три имена на потребителя/

            гр./с………………………………………….../адрес на потребителя/

            Е-mail и телефон за връзка:.............................

           

            Желая да ми възстановите заплатената от мен сума за стоката и нейната доставка по банков път / по друг начин, със следните данни:

 • IBAN: …………………………………………..........
 • При банка: …………………………………………...
 • Титуляр:…………………………………………........
 • Друго: ...........................................................................

           

             

 

……………….……………………………. ..../Дата/

            ........................................................................../Подпис на потребителя/

            Подпишете, само ако подавате настоящия формуляр на хартия.    

                                              

     8.4 Връщане на стоката

          8.4.1 При отказ от договор от Zografov & Son , както и при искане за замяна, потребителят следва в 14-дневен срок от уведомяването, че се отказва от договора или желае замяна на продукт, да върне продукта в неговата цялост и в състояние, в което е била стоката при получаването й, заедно с издадената от Zografov & Son фактура и/или касова бележка, издадена от продавача или куриера, доставил стоката, на по-горе посочения адрес. Потребителят не следва да връща стоката при условията на наложен платеж.

          8.4.2 При връщане на продукта потребителят следва да укаже на пощенския оператор или куриерското дружество, че желае услугата „Преглед на стоката“, тъй като нашият отдел проверява за състоянието на стоката преди приемането й обратно и възстановяване на суми на потребителя.

          8.4.3 Връщането на стоката е за сметка на потребителя. Ако потребителят не е заплатил доставката за връщане, Zografov & Son удържа разходите за доставка от цената, подлежаща на възстановяване и връща на потребителя разликата.

          8.4.4 Върнати пратки при заявен от потребителя “наложен платеж” няма да бъдат приемани до повторното им изпращане без “наложен платеж”. Zografov & Son се нуждае от технологично време, за да провери съдържанието и състоянието на върнатата пратка.

                                                          

     8.5 Възстановяване на заплатена сума

 

          8.5.1 При упражнено право на отказ и наличието на предпоставки за уважаването му, Zografov & Son се задължава да възстанови платената цена по договора, сключен от разстояние, от който потребителят се е отказал, в срок до 14 дни от уведомяването за отказа, а когато стоката се връща от потребителя или куриер - в срок до датата, на която последният е върнал съответния продукт или от датата на предоставяне на безспорно доказателство за връщането на продукта от страна на  потребителя, който от двата момента настъпи по-рано. При упражнено право на отказ от услуги, срокът за връщане на платените от потребителя суми е 14 /четиринадесет/ дни от датата на уведомяване на Zografov & Son за отказа. Възстановяването на суми се извършва след удържане на суми по реда на т. 8.6., ако това е приложимо. Възстановяването на суми при отказ от поръчки, платени чрез ваучер става по реда на т. 8.2. от настоящите условия.

          8.5.2 Сумата, подлежаща на възстановяване по т. 8.5.1. включва заплатената от потребителя цена за стоката или услугата без цената за куриерски услуги за връщане на стоката, както и за началната доставка, в случай че тя е била заплатена от потребителя.

          8.5.3 Сумата ще бъде възстановена както следва, без това да доведе до някакви допълнителни разходи за потребителя, освен ако банката или платежната институция, която го обслужва не изисква някакви такси:

 • Плащанията, направени с банков превод, дебитна или кредитна карта – по банкова сметка, предоставена от потребителя или чрез възстановяване на сумата по сметката, от която е било извършено плащането.
 • Плащанията, направени чрез наложен платеж или по друг начин – по банкова сметка, допълнително предоставена от потребителя или чрез наложен платеж - по избор на потребителя;
 • Плащанията по потребителски кредити – след прекратяване на договора за потребителски кредит и преизчисляване на вноските по кредитите – най-често по банковата сметка, от която са постъпили сумите за вноските по кредита или по друг начин, определен от банката, отпуснала кредита.

          8.5.4 Плащания по поръчки от потребители се възстановяват със същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната транзакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и без да се налагат  разходи за потребителя. Възстановяване на суми при върнати поръчки, платени с ваучер, се осъществява по реда на т. 8.2..

 

 

     8.6 Удържане на суми - Zografov & Son има право да удържи от стойността по т. 8.5.1. преди възстановяването й съответно:

 

(1) сума за намалената стойност на продукта, в това число на неговата опаковка, ако след връщането се установи похабяване и или увреждане на продукта или опаковката, които не се дължат на обикновеното му изпробване;

(2) сума за изпълнената до момента на отказа част от услуга, ако потребителят е заявил, че желае изпълнението на услугата да започне веднага; ако клиентът е търговец или професионалист настоящата клауза се прилага, без да е необходимо изрично съгласие за начало на услугата и само ако Zografov & Son му предостави възможност за отказ;

(3) пропорционалната сума на това, което действително е било предоставено на потребителя до момента, в който той е уведомил Zografov & Son за отказа, ако потребителят е заявил, че желае изпълнението на услугата да започне веднага; ако клиентът е търговец или професионалист настоящата клауза се прилага, без да е необходимо изрично съгласие за начало на услугата и само ако Zografov & Son му предостави възможност за отказ;

(4) разходите за връщане на стоката обратно до Zografov & Son ;

(5) разходите за първоначалното изпращане на стоката, когато изпращането по желание на потребителя е извършено до конкретно посочен адрес, а не до офис на куриерското дружество; ако клиентът е професионалист, същият винаги дължи и заплащане на първоначалното и последващото изпращане на продукта, в случай че Zografov & Son му предостави възможност за отказ;

     8.7 В случаите, при които изпълнението на услуга е започнало в 14-дневен срок от заявката с предварителното съгласие на потребителя и при получен от последния превод (капаро) и последващо негово желание да се откаже от договора, Zografov & Son има право да удържи от депозита сума, еквивалентна на изпълненото до момента на отказа. При липса на капаро, Zografov & Son запазва възможността да претендира от потребителя заплащане на сумата. Ако клиентът е търговец или професионалист настоящата клауза се прилага, без да е необходимо предварително съгласие и само ако Zografov & Son му предостави възможност за отказ;

 

     8.8 Извлечение от Закона за защита на потребителите - Извлечение от уредбата на правото на отказ можете да откриете ТУК. Практическо ръководство за отказ от заявка може да откриете тук.

 

 

     8.9 Други случаи на отказ (анулиране)

 

*Важи за потребители, но и за клиенти професионалисти

 

          8.9.1 (1) Всяка от страните има право да откаже да изпълни (да анулира) направената поръчка или задълженията си по нея, за което следва да уведоми другата страна по подходящ начин.

                   (2) Ако анулирането на заявка е преди потвърждението на Zografov & Son за възможността за изпълнение по смисъла на т. 4.2.2., Zografov & Son или клиентът не носи отговорност и не дължи обезщетения и неустойки на другата страна за анулирането.

                  (3) Zografov & Son може едностранно да анулира заявка, в случай че клиентът е заявил продукт или услуга от Сайта, като е отбелязал, че заявката е предназначена за трето лице (например за подарък), чиито данни е посочил за целите на доставката. Анулирането в този случай може да се извърши, в случай че Zografov & Son има съмнение, че пратката е със заплашително, укорително, подигравателно или друго, противоречащо на добрите нрави и морал, предназначение.

 

          8.9.2 Анулирането на заявка не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

                   (1) неприемане от страна на банката-издател на клиента на транзакцията при онлайн плащане;

                   (2) осъществяване на паричната транзакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на продавача при онлайн плащания;

                   (3) неизпълнение или анулиране на заявка от страна на продавача, преди за същата да е налице потвърждение по смисъла на т. 4.2.2. от настоящите Общи условия;

                   (4) злоупотреба с право при извършване на заявката;

 

          8.9.3 В случаите по 8.9.2. заявката се анулира автоматично.

 

IX. ГАРАНЦИЯ. ПРАВО НА РЕКЛАМАЦИЯ

 

    *Настоящият раздел се отнася единствено за потребители.

 

     9.1 Несъответствие на стоката/услугата с договора. Законова гаранция

 

          9.1.1 Всички потребителски стоки и услуги, предлагани от Zografov & Son, разполагат със законова гаранция за период от 2 години от сключването на договора.

          9.1.2 Zografov & Son отговаря за всяко несъответствие на услугата с договора, съществувало при предоставянето й, което се е проявило до две години след изпълнението й, но не по-късно от 14 дни от установяване на несъответствието.

          9.1.3 При доставка на стока, Zografov & Son отговаря за всяко несъответствие на стоката, съществувало към деня на доставката, което се е проявило до две години след предаването на стоката на потребителя или негов представител. Когато несъответствието се появи до една година след доставката на стоките, се счита, че то е съществувало при доставянето им, освен ако не се докаже противното, или ако тази презумпция е несъвместима с естеството на стоките или с естеството на несъответствието. За несъответствия, проявили се след една година от доставката потребителят следва да докаже, че причината за дефекта е  отговорност на Zografov & Son.

Потребителят има право да откаже плащането на оставаща част от цената или на част от цената, докато Zografov & Son. не изпълни своите задължения за привеждане на стоката в съответствие.

 

 

     9.2 Неоснователни рекламации - Като неоснователни ще бъдат отхвърлени рекламации, когато: 

 

 1. не е налице отклонение в изпълнението на договора;
 2. потребителят е имал специални изисквания спрямо продукта или услугата, които не е посочил писмено на Zografov & Son преди поръчката и продуктът не съответства на тези очаквания на потребителя;
 3. несъответствието се дължи на естеството на услугата или на стоката и нормалното й изхабяване с времето;
 4. несъответствието е причинено от неправилни експлоатация/ инсталиране/съхранение/употреба на продукта въпреки надлежно предоставените от Zografov & Son или производителя указания;
 5. потребителят при сключването на договора е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието – например в момента на заявката потребителят е информиран от нас, че стоката е с определени несъответствия (например стока от категория в сайта с преоценени стоки, стоки с дефект, разопаковани стоки, когато в сайта ясно е посочено, че стоката е намалена поради наличен дефект или конкретно обстоятелство);
 6. несъответствието е видимо и явно и касае външния вид на стоката (например драскотини, откъсвания на опаковката или част от съдържанието на продукта) и е могло да бъде констатирано при обикновен преглед на стоката още при приемането й (доставката) и въпреки това потребителят не е подписал протокол за щети пред куриера и или не е уведомил Zografov & Son в сроковете по т. 7.5.1. от настоящите Общи условия;
 7. рекламацията е предявена след изтичане на сроковете по т. 9.5.;
 8. за изработката на продукта са използвани материали на потребителя, които поради своето качество са довели до несъответствие на получения от материалите готов продукт;
 9. потребителят не е предоставил документите по т. 9.5.3. и или не е върнал продукта, съответно върнал го е без прилежащите към него аксесоари и или компоненти;
 10. е извършен ремонт или е направен опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от неоторизирано от Zografov & Son лице или сервизен център;
 11. е извършена модификация или промяна на техническите характеристики и това се е случило без знанието и съгласието на Zografov & Son и извън оторизиран от него сервиз и или в противоречие с настоящите Общи условия;
 12. несъответствието се дължи на причинени от потребителя и или трето лице действия, за което Zografov & Son не носи отговорност, както  в случаите, при които дефектът е причинен от други модули и устройства, използвани съвместно с гаранционния продукт;
 13. в случай на химическо, електрическо и/или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта, както и когато дефектът е причинен от обстоятелства, за които Zografov & Son не отговаря - неизправности в електрическата мрежа, токови удари, мълнии, неправилно заземяване, механични деформации, природни бедствия, неспазване на посочените изисквания към електрическото захранване, щети, причинени от вода или влага;
 14. рекламацията касае продукт, който не е закупен от Zografov & Son (например посочили сте, че продуктът е закупен от нас, но сте ни изпратили друг продукт);

 

     9.3 При неоснователна рекламация Zografov & Son информира писмено потребителя за решението си и се освобождава от отговорност да уважи рекламацията и да извърши привеждане на стоката в съответствие с договора.

 

     9.4 Поправката / ремонтът на продукти извън гаранционния срок или в рамките на този срок, но при положение, че задължението на Zografov & Son да приведе стоката в съответствие с договора за продажба е отпаднало на каквото и да е основание, подлежи на заплащане от страна на потребителя и се извършва в срок, уговорен между страните.

             

     9.5 Подаване на рекламация

 

          9.5.1  Когато стоки или услуги, предлагани от Zografov & Sonне отговарят на изискванията, потребителят има право да предяви рекламация като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие чрез ремонт или замяна, а услугата - чрез повторното й надлежно изпълнение, като рекламацията следва да бъде направена в срокове, както следва:

 1. до 24 месеца от доставката на стоката, освен ако несъответствието е явно, при което се прилагат сроковете, посочени в ал. 2 от настоящата разпоредба;
 2. до 72 часа от приемане на стоката, когато несъответствието е външно, видимо и явно и е могло да бъде констатирано при определен преглед по време или непосредствено след доставката;
 3. до 24 месеца от доставката на услугата, но не по-късно от 14 дни от установяване на несъответствието с договореното;
 4. Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение между Zografov & Son и потребителя за решаване на спора.
 5. Гаранционният срок започва да тече от датата на получаване на стоката.

 

          9.5.2 При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, предпочитан начин за контакт. С рекламация, касаеща стока може да се иска ремонт или замяна, а с рекламация на услуги - привеждането й в съответствие с договора.

          9.5.3 При подаване на рекламация  потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно: i) касова бележка, фактура или друг документ, удостоверяващ плащането; ii) протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното - при наличие на такива; iii) други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

          9.5.4 В случаите, при които рекламацията е предявена извън обект на Zografov & Son, потребителят следва да предостави стоката на продавача на адреса, посочен в настоящите Общи условия. При замяна на стоките Zografov & Son взема заменените стоки обратно от потребителя за своя сметка.

          9.5.5 Доставката, ако е използван куриер, е за сметка на Zografov & Son, в случай че рекламацията се приеме от Zografov & Son като основателна.

          9.5.6 Ако Zografov & Son е предоставило търговска гаранция на стоката, допълваща законовата гаранция по настоящия раздел, и срокът на търговската гаранция е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.

 

     9.6 Ремонт, замяна и привеждане в съответствие

 

          9.6.1 Привеждането на стоката или услугата в съответствие с договора за продажба от страна на Zografov & Son е безплатно за потребителя и се извършва в срок от 30 дни от предявяването й от страна на потребителя. Потребителят не дължи разходи за материали и труд, свързани с ремонта или замяната на стоката и привеждане в съответствие на услугата, а също не понася значителни неудобства. Потребителят  обаче следва да предостави стоката на разположение на Zografov & Sonна указания по-долу адрес. 

          9.6.2 Рекламацията се подава до Zografov & Son по един от следните начини по избор на потребителя:

 • чрез обаждане на телефоните за контакт със "ЗОГРАФОВ И СИН" ООД;
 • на място на адрес: гр. София, бул. "Цар Борис ІІІ" № 428А;
 • чрез имейл на електронния адрес на Zografov & Son в свободен текст;
 • чрез писмо с обратна разписка на адреса на Zografov & Son в свободен текст;
 • чрез попълване и изпращане до Zografov & Son на Стандартен формуляр за рекламация по образец, както следва:

 

До  "ЗОГРАФОВ И СИН" ООД, със седалище и адрес на управление:гр. София, бул. "Цар Борис ІІІ" № 428А, е-mail: office@zografovart.com

 

Адрес за връщане на стоката:

гр. София, бул. "Цар Борис ІІІ" № 428А

 

 

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА

 РЕКЛАМАЦИЯ

 

            С настоящото уведомявам, че открих несъответствие на стоката/ите/ услугата/ите с договореното.

            Артикул:………………………………………/вид на продукта/артикулен номер/

            Размер: ............................................................./ако е приложимо/

            Стоката е поръчана на …………………........ /посочва се датата на поръчката/

            Стоката е получена на …………………....... /посочва се датата на доставката/

            Стоката е поръчана от………………………/три имена на потребителя/

            гр./с………………………………………….../адрес на потребителя/

            Е-mail и телефон за връзка:.............................

            Използвана ли е стоката? - Да/Не................../заградете вярното/

            Монтирана ли е стоката? - Да/Не.................../заградете вярното/

            Предмет на рекламацията:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

            Предпочитан начин на удовлетворение за стоки

            /заградете избора/

 1. Предпочитам безплатен ремонт на стоката.
 2. Желая да заменя продукта с друг.
 3. Желая извършване на услугата в съответствие с договора

            4 Желая отстъпка от цената на продукта/услугата.

 1. Желая да ми бъде възстановена заплатената за продукта/услуга сума по следния начин: ..........................................................................................................................

посочете начин на възстановяване, а при заявено връщане на сумите по банков път, моля посочете банкова сметка

 

            Прилагам следните документи:

 1. Касова бележка или фактура;
 2. Протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
 3. Други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

(заградете желаната опция)

 

 

            ……………….……………………………. ..../Дата/

            ........................................................................../Подпис на потребителя/

            Подпишете, само ако подавате настоящия формуляр на хартия.    

 

 

          9.6.3 Във всеки случай на удовлетворена рекламация Zografov & Son издава на потребителя екземпляр от акт за удовлетворена рекламация, от който да е видно извършеното по рекламацията действие.

 

     9.7 Намаляване на цена или връщане на платена сума

 

          9.7.1 Потребителят има право на пропорционално намаляване на цената или да развали договора за продажба в следните случаи:

(1) Ако рекламацията е за стока и в случай че ремонт или замяна се окажат невъзможни или неподходящи поради причини като невъзможност за ремонт предвид естеството на несъответствието, размера на разходите за ремонта, липсваща наличност на продукта или друга подобна причина; 

(2) Ако рекламацията е за услуга и привеждането й в съответствие е невъзможно или неподходящо предвид вида на несъответствието и разходите за отстраняването му;

(3) Ако  Zografov & Son откаже да приведе стоката или услугата безплатно за потребителя в съответствие в 30-дневен срок, като се приема, че е налице отказ, ако в 30-дневен срок не е привело стоката или услугата в съответствие;

(4) Ако  въпреки предприетите от Zografov & Son действия за привеждане на стоката или услугата в съответствие, стоката или услугата повторно прояви несъответствие;

(5) Несъответствието е толкова сериозно, че оправдава незабавно намаляване на цената или разваляне на договора за продажба, или(6) продавачът е заявил или от обстоятелствата е ясно, че продавачът няма да приведе стоката в съответствие в разумен срок или без значително неудобство за потребителя.

 

          9.7.2 Намаляването на цената е пропорционално на разликата между стойността на получените от потребителя стоки или услуги и стойността, която биха имали те, ако нямаше липса на съответствие. Потребителят няма право на намаление, ако Zografov & Son надлежно и в срок е отстранил несъответствието.

 

 

     9.8 Ако потребителят избере да развали договора и са налице условията по настоящата точка, той има право да му бъде възстановена заплатената за стоката или услугата сума.

          9.8.1. Потребителят няма право да развали договора, ако несъответствието е незначително. Тежестта на доказване за това дали несъответствието е незначително се носи от Zografov & Son. Потребителят няма право да развали договора, ако Zografov & Son надлежно и в срок е отстранил несъответствието.

          9.8.2. Потребителят упражнява правото си да развали договора чрез заявление до Zografov & Son, с което го уведомява за решението си да развали договора за продажба, като в случай че се касае за стока потребителят следва в срок от 14 дни от уведомяването да върне стоката на Zografov & Son. Крайният срок се счита за спазен, ако потребителят е върнал или изпратил стоките обратно на Zografov & Son  преди изтичането на 14-дневния срок. Всички разходи за връщане на стоките, в т.ч. експедиране на стоките, са за сметка наZografov & Son..

          9.8.3. Zografov & Son възстановява на потребителя заплатената цена за стоките след тяхното получаване или при представяне на доказателство от потребителя за тяхното изпращане на Zografov & Son. При възстановяването се използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.

 

    

X. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 

     10.1 Цялото съдържание на Сайта а именно - логото, ведно с фигурите и текстът, съдържащи се в него, надписи и изображения, чертежи, схеми, графики, дизайн, база данни, описания, методи, процеси и други обекти на интелектуалната собственост и авторското право,  съдържанието на Общите условия, са собственост на Zografov & Son или на трети лица, от които  Zografov & Son е получило съгласие за възпроизвеждане и или има договор за използването на обекта на интелектуалната собственост и или авторското право.

     10.2 Zografov & Son запазва всичките си права върху интелектуалната собственост, свързана по какъвто и да е  начин със Сайта.

     10.3  Определени продукти, изложени в Сайта, са със собствен, специфичен и единствен по рода си дизайн, притежание на Zografov & Son ,който представлява обект на авторско право.

     10.4 Посетителите в Сайта могат да използват съдържанието единствено за целите на покупко-продажбата. Използването на съдържанието за други цели, различни от изложените в Общите условия се счита за нарушаване на настоящите Общи условия  на Сайта, както и за нарушаване на интелектуалната собственост, притежание наZografov & Son.

     10.5 Всеки продукт и всяка услуга, изложени и предлагани в Сайта, отговарят на европейските и националните изисквания, касаещи конкретния продукт/конкретната услуга.

     10.6 Посетителите в Сайта могат да копират, споделят, прехвърлят и/или използват съдържанието само за лични нетърговски цели и единствено в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ и е получено изрично писмено съгласие от страна на  Zografov & Son или третите лица, носители на авторски и други права върху интелектуална собственост, които са дали своето съгласие за използване на техни произведения и други обекти на интелектуалната собственост. Zografov & Son дава право на собственици на други сайтове и други лица да публикуват връзки към онлайн магазина, само когато препратката е ясна и недвусмислена. Забранява се копирането на текстове от Сайта. поставянето им в други уеб сайтове и онлайн магазини без писмено съгласие на Zografov & Son или без да се цитира източникът, като се постави следният текст: „Източник: онлайн магазин /посочете домейна на нашия Сайт/“, като задължително линка следва да отвежда към онлайн магазина Zografov & Son .

 

XI. РЕКЛАМА

 

     11.1  В момента, в който потребител физическо лице създаде регистрация на профил (акаунт) в Сайта и или извърши заявка, има възможността да изрази съгласието си за получаване на рекламни съобщения. Той може да заяви това желание и като попълни формата за абонамент, достъпна на Сайта.

     11.2  Съгласие за получаване на такива съобщения може да направи и всяко лице чрез попълване на формата за абонамент на Сайта, изпращане на съобщение/писмо на посочените в интернет страницата адреси или посредством отбелязване на специално обозначено съгласие за получаване на реклама.

     11.3 За предоставяне на рекламни съобщения спрямо регистрирали профил в Сайта юридически лица и или спрямо клиенти юридически лица, поръчали стоки или услуги от Сайта, Zografov & Son няма задължение да изисква съгласие за изпращане на рекламни съобщения. Отказ от получаване на рекламни съобщения потребителят може да изрази по всяко време, използвайки специалния линк, намиращ се във всяко рекламно съобщение, като промени настройките в акаунта си или като се свърже с Zografov & Sonпо какъвто и да е друг начин от посочените в настоящите Общи условия и в Сайта.

     11.4 Отказът за получаване на рекламни съобщения не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.

 

XII. ПУБЛИКУВАНЕ НА КОМЕНТАР. ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

 

     12.1  Писането на коментари, въпроси и отговори, когато е приложимо,  може да се прави от посетители в раздел коментари.Написаните изявления могат да бъдат както положителни, така и отрицателни и трябва да бъдат действителни и да се отнасят за характеристиките и начина на употреба на дадена стока или услуга.

     12.2 Всеки посетител в момента на публикуването на коментар, въпрос, отговор в посочените раздели, се задължава да  спазва следните правила:

(1) да се позовава само на характеристики и/или начина на употреба на определен продукт или услуга, избягвайки информация, свързана с аспекти, които могат да се променят (напр. цена или промоционални оферти);

(2) да използва само български език и да пише на кирилица; позволени са думите или изразите, които въпреки че не са български, са широко използвани от всички медии в съответната област (пример: mouse, notebook, plug and play);

(3) да използва подходящ изказ, не съдържащ обидни изрази или такива, които могат да засегнат права на трето лице;

(4) да се увери, че въведената от него информация е реалистична, коректна, не е подвеждаща и е в съответствие с действащите закони, спазвайки в това число правата на други лица – напр. авторски права, права на интелектуална собственост, лицензионни права или други права на собственост, рекламни права или право на поверителност.

(5) да използва тази услуга само за комуникиране или получаване на допълнителни детайли относно определена стока или услуга от Сайта, без да прави препратки към други фирми, които насърчават продажбата и купуването на стоки/или услуги;

(6) да не предоставя или изисква, по никакъв начин или форма лични данни (данни за връзка, адрес на доставка или местожителство, телефонни номера, имейл адреси, собствени и/или фамилни имена, т.н.) или друга информация, която може да доведе до разкриването на тези лични данни;

(7) да не публикува информация и/или детайли относно URL-те (линкове/връзки) от други сайтове, които развиват същата или сходна търговска дейност като Zografov & Son .

(8) да не вписва коментари, въпроси, отговори, които съдържат материали с рекламен характер;

 

     12.3  Когато определено лице съобщи, че някой коментар, въпрос или отговор има неадекватно съдържание или такова в противоречие с настоящите Общи условия, това съдържание е внимателно разглеждано от Zografov & Son , за да може последното да определи дали нарушава условията за ползване на Сайта. Публикуваните текстове, снимки или видеоклипове сe премахват от Сайта, само след проверка от страна на Zografov & Son .

 

     12.4  В случай че Zografov & Son констатира многократно нарушение на настоящите условия за ползване, то същото си запазва правото да ограничи възможността на конкретния субект да публикува коментари, въпроси и отговори, без да е длъжен да се обосновава за това.

 

XIII. ОТГОВОРНОСТ

 

     13.1 Zografov & Son и клиентът носят отговорност за всяко действие или бездействие, което е причинило на някоя от страните вреди, в това число пропуснати ползи, съгласно настоящите Общи условия и българското законодателство.

     13.2  Страните не носят отговорност за невъзможност за изпълнение на сключен договор, причинена от събитие извън нашия разумен контрол (по-долу „форсмажорно събитие“).

      13.3  „Форсмажорно събитие“ включва всяко действие, събитие, случване, пропуск или злополука извън нашия разумен контрол и по-специално (без ограничение) следното:

                а) стачки, блокади или други индустриални действия;

                б) граждански безредици, бунтове, нападения, терористични атаки или заплахи от терористични атаки, война (независимо дали обявена, или не) или заплаха, или подготовка за война;

                в) пожари, експлозии, бури, наводнения, земетресения, епидемии и други природни бедствия;

                г) невъзможност за използване на железопътен, морски, въздушен или автомобилен транспорт или други средства за обществен или частен транспорт;

                д) невъзможност за използване на обществени или частни телекомуникационни мрежи;

                е) всички актове, постановления, закони, разпоредби или ограничения на правителството, включително такива за обявяване на извънредно положение;

                ж) както и всяко друго събитие извън контрола на страните, което може да доведе до неизпълнение на задълженията на NEXT BASKET, в т.ч. липса на интернет връзка.

     13.4  Изпълнението от страна на Zografov & Son  на задължение във връзка с предоставяните чрез Сайта стоки и услуги се счита за спряно за периода, през който продължава форсмажорното събитие. Zografov & Son  ще използва всички разумни усилия, за да приключи форсмажорното събитие или да намери решение, което да позволи изпълнението на задълженията въпреки него.

 

XIV. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

       14.1 Zografov & Son , в качеството си на администратор на лични данни, обработва личните данни на Клиентите съгласно Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) и в съответствие с Политиката за поверителност. Zografov & Son  оповестява цялата изискуема информация по чл. 13 от ОРЗД на своята интернет страница.

 

XV. ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ

 

     15.1  Спорове, възникнали между Zografov & Son и потребители и клиенти юридически лица, ще се разрешат по взаимно съгласие или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани в съответствие с българското законодателство, освен ако страните не са уговорили друго.

     15.2  Страните могат да разрешат възникнали помежду им спорове и извънсъдебно чрез алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци, което представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип. Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги, Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, а компетентна да решава спорове между  Zografov & Son и потребителите физически лица е Общата Помирителна комисия в конкретната територия. Консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите - членки на Европейския съюз може да намерите на https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show.

 

     15.3  Потребителите физически лица могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на http://ec.europa.eu/odr , която представлява единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите спорове помежду си.

 

XVI. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

 

     16.1 Zografov & Son и всички клиенти (физически и юридически лица), както и посетителите на Сайта, се съгласяват, че за контакт между страните се приемат:

 (1) За продавача: "ЗОГРАФОВ И СИН" ООД, ЕИК 202988840, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Цар Борис ІІІ" № 428А:

            - чрез телефон: +359 887 697 228;

            - чрез имейл: office@zografovart.com

чрез писмо до адрес:  гр. София, бул. "Цар Борис ІІІ" № 428А.

чрез формата за контакт в Сайта;

           

 (2) За клиента или посетителя в Сайта: 

            - чрез телефона, посочен от него в заявката/кореспонденцията;

            - чрез имейл, посочен от него в заявката/кореспонденцията;

чрез писмо до адреса, посочен от него в заявката/кореспонденцията като адрес за доставка;

 

     16.2  Уведомленията и съобщенията, които страните обменят помежду си  чрез електронна поща (имейл) се считат за такива в писмена форма и страните придават на същите действие на писмен документ, без да е необходимо да са подписани с електронен подпис.

 

XVII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

     17.1  Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

     17.2  Общите условия могат да бъдат променени едностранно от Zografov & Sonпо всяко време чрез актуализирането им в интернет страницата и при спазване на разпоредбите на Закона за защита на потребителите (ЗЗП).

     17.3  Актуализираните Общи условия влизат в сила незабавно след публикуването им в Сайта спрямо всички бъдещи клиенти и потребители, както и спрямо сключени преди изменението договори с клиенти юридически лица, при наличие на съответна уговорка за това в индивидуалния договор.

     17.4  Измененията на Общите условия не засягат сключени преди актуализирането договори от разстояние с потребители физически лица, освен ако Zografov & Son не е предвидило друго при спазване на действащото законодателство и чл. 8 от настоящите Общи условия.

     17.5  В случай че Zografov & Sonжелае да обвърже с изменените Общи условия и потребители с действащи и неизпълнени или не прекратени към деня на актуализацията на условията договори (заявки), то търговецът ще уведоми по имейл потребителите в 7-дневен срок преди влизане в сила на изменението.

     17.6  В случай че потребителят не е съгласен с измененията в общите условия, последният, в 7-дневен срок от уведомяването, с писмено уведомление до Zografov & Sonможе да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението общи условия.

     17.7  Ако не стори това в указания срок, актуализираните Общи условия влизат в сила и спрямо потребителя след изтичане на 7 дни от уведомяването.

     17.8  Актуализираните общи условия са обвързващи за клиентите търговци от деня на актуализацията им или от датата, посочена в уведомлението за изменение.

     17.9  В сайта са налични отделни и ясни категории със стоки и услуги с намалена стойност при промоционални кампании или поради описан в обявата дефект на продукта или неговата опаковка, както и когато се предлага разопакован или мострен продукт. Това изрично е указано в обявата на Сайта. Всички други предлагани продукти са нови, неизползвани с необходимото качество. Намаления при промоционални кампании са валидни само за заявки, направени след началото на кампанията. Искания от клиенти, които упражняват права, злоупотребявайки с тях, с цел да се възползват от намаленията на стоки, закупени преди кампанията, няма да бъдат удовлетворявани.

     17.10  (11) Zografov & Son осигурява подходящото опаковане на стоките и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква причина в пратката не се съдържа необходим към поръчания продукт документ или компонент, то моля да се свържете с нас и ние ще направим всичко възможно, за да го осигурим възможно най-бързо.

 

XVIII. ОРГАНИ, РЕГУЛИРАЩИ ДЕЙНОСТТА

 

     18.1  Органите, регулиращи дейността на Zografov & Son са Комисия за защита на потребителя /КЗП/, Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), Комисия за защита на конкуренцията и Национална агенция за приходите със следните координати:

 

 

Комисия за защита на потребителите

- уебсайт: www.kzp.bg;

- тел.за контакт  0700 111 22

- ел. адрес:  info@kzp.bg

- адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6

Обажданията към телефон 0700 111 22 се таксуват на цената на един градски разговор, съгласно тарифния план на подателя

 

Комисия за защита на личните данни

- уебсайт: www.cpdp.bg

- тел. за контакт 02/91-53-518

- ел. адрес: kzld@cpdp.bg 

- адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Национална агенция за приходите

ТД на НАП София

- уебсайт: www.nap.bg;

- тел. за контакт: 02/ 9859 3821; 02/ 9179124

-ел. адрес: nap@nra.bg

-адрес: гр. София, бул “Цар Борис III” № 215 (офис “Витоша” или гр. София, , ул. “Аксаков” № 21 (Централно управление);

Комисия за защита на конкуренцията

- уебсайт: www.cpc.bg

- тел. за контакт:  02/9356 113

-ел. адрес: cpcadmin@cpc.bg 

-адрес: гр. София,, бул. “Витоша” № 18

 

 

Настоящите Общи условия влизат в сила на 01.10.2023 г.